Liên lạc chúng tôi

Professional Student Care có thể được liên lạc theo những chi tiết dưới dây:

Professional Student Care (Australia) Pty Ltd

   
Trụ sở: 
Suite 12, 241 Blackburn Rd,
Mount Waverley 
Victoria  3149
Australia
   
(Trong nước Úc)
ĐT:  (03) 8838 8976
Mobile:  0438 686 699
(Bên ngoài nước Úc)
ĐT:  +613 8838 8976
Mobile:  +61438 686 699
   
Email:  info@pscaustralia.com.au  
Địa chỉ trang web: www.pscaustralia.com.au