Lệ Phí

Lệ phí của chúng tôi được tính toán dựa trên số tháng mà con em quí vị cần, từ 7 ngày trước khi khóa học bắt đầu cho tới khi con em của quí vị 18 tuổi.

Nếu quí vị muốn con em của mình tiếp tục với chúng tôi sau 18 tuổi, xin vui lòng cho chúng tôi biết ở trong phần ý kiến của đơn đăng ký.

Xin sử dụng máy tính của chúng tôi dưới đây để biết lệ phí của con bạn:

Ngày khóa học bắt đầu *
Ngày sinh *
Nơi học *
 

Chính sách hoàn trả tiền

Nếu đơn xin thi thực không được chấp nhận hoặc được rút khỏi bởi phụ huynh, công ty Professional Student Care của chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ lệ phí được nhận cho sinh viên sau khi trừ bất kỳ lệ phí ngân hàng có liên quan.