Lệ Phí

Lệ phí của chúng tôi được tính toán dựa trên số tháng mà con em quí vị cần, từ 7 ngày trước khi khóa học bắt đầu cho tới khi con em của quí vị 18 tuổi.

Nếu quí vị muốn con em của mình tiếp tục với chúng tôi sau 18 tuổi, xin vui lòng cho chúng tôi biết ở trong phần ý kiến của đơn đăng ký.

Xin sử dụng máy tính của chúng tôi dưới đây để biết lệ phí của con bạn:

Ngày khóa học bắt đầu *
Ngày sinh *
Nơi học *
 

Chính sách hoàn trả tiền

If a student’s visa application is not granted or the visa application is withdrawn, Professional Student Care will refund the total amount of fees received for the student less AUD$180 administration fee and any banking fees.
In the event of a deferral in course commencement date or a delay in the student’s arrival date where upon the student has turned 18 years old by the time of their new arrival date in Australia, Professional Student Care will refund the total amount of fees received for the student less AUD$180 administration fee and any banking fees.